Winkelwagen
Account

Algemene voorwaarden

1. Verkoop

Bestellingen dienen aanvaard door de verkoper. De factuur geldt als aanvaarding en slechts als bewijs van een "vooraankoop" d.w.z. verkoop onder de volgende opschortende voorwaarden:

  • in stock zijn van de wijn bij de leverancier;
  • ongewijzigde marktprijzen

Bij gebreke aan het totstandkomen van de uiteindelijke verkoop heeft de koper recht op teruggave van de betaalde prijs.

2. Prijs

De prijzen zijn inclusief de geldende accijns en vervoerskosten. De prijzen zijn steeds per fles. Wanneer prijzen van accijnzen en vervoerskosten wijzigen, wordt de prijs aangepast. De aangegeven prijs/fles geldt enkel per aankoop van minimum 6 flessen/soort.
Niet-tijdige betaling geeft de verkoper het recht verdere verkopen of leveringen te staken, teneinde de tegoeden niet verder te laten oplopen, en dit zonder aanmaning.
De koopwaar blijft de exclusieve eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de facturen.
Vanaf een aankoop van 36 flessen, geassorteerd of niet wordt er een korting van 5% toegekend. Deze korting is niet van toepassing op promotieprijzen.

3. Levering

Monard Pro Vino verzorgt de levering met haar eigen afleverdienst. Wij hechten er veel waarde aan dat de geselecteerde wijnen met uiterste zorg bij de koper komt, en dat kan alleen verzekerd worden als onze medewerkers de wijnen eigenhandig afleveren.
Wij leveren vanaf 12 flessen aan huis. De levering is GRATIS in Limburg en voor bestellingen boven € 195,00 euro. Voor bestellingen minder dan € 195,00 worden er € 9,50 leveringskosten aangerekend.

4. Leveringsdatum

De bestellingen worden uitgevoerd zonder garantie van levering op vaste datum. Wijzigingen of laattijdigheid van leveringen in hoofde van de verkoper geven de koper niet het recht de koop te annuleren of om hiervoor een schadevergoeding te eisen. In het bijzondere geval dat de levering na de uiterste leveringsdatum voor de koper ernstige schade meebrengt, of geenszins nog past in het bijzonder kader waarvoor de aankoop is gepland, kan hij per aangetekende brief de overeenkomst opzeggen waarbij de verkoper nog 15 dagen de kans krijgt het product alsnog te leveren. Een gedeeltelijke levering is mogelijk in het geval bepaalde wijnen, die besteld werden wel en anderen niet in stock zijn.

5. Kwaliteit

Is de wijn aangetast door een gebrek, dan heeft de koper normalerwijze de keuze tussen de vervanging ervan door andere koopwaar van hetzelfde soort en type, en indien dit niet mogelijk is recht op de terugbetaling van een aan de tekortkoming evenredig deel van de prijs. Gebreken welke van bij de levering bestonden en welke de koper na controle redelijkerwijs kon vaststellen, worden geacht te zijn aanvaard indien de koper binnen de vijftien dagen geen schriftelijke bezwaren bij aangetekend schrijven heeft laten kennen aan de verkoper. De ondertekening van een leveringsbon of van een gelijkaardig document houdt geenszins de aanvaarding in van enig gebrek.

6. Toeval of overmacht

Vanaf het ogenblik dat deze overeenkomst definitief is, wordt de koper dadelijk eigenaar van de verkochte zaak, van zodra deze evenwel voldoende werd gespecifieerd of aangeduid. Zolang de koopwaar niet is geleverd, valt elk risico wegens verlies of beschadiging ten laste van de verkoper. Binnen 8 dagen na het optreden van toeval of overmacht, welke de levering of tijdige levering onmogelijk maakt, dient de verkoper de koper hiervan te verwittigen. In dit geval heeft de koper de keuze om het contract als ontbonden te beschouwen en terugbetaling te vragen van alle reeds betaalde gelden, of om een uitstel van levering toe te staan, voor zover deze nog mogelijk is.

7. Wetgeving bevoegde rechtbank.

Het Belgische recht is van toepassing en de rechtbank van de woonplaats van de verkoper is bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.